快捷搜索:  as  test  www.ymwears.cn  xxx  as/  as and 1=2  as AND 6542=8425  as and 1=2-- -

试问乡关何处是,水云浩荡迷南北

惨结秋阴,西风送、霏霏雨湿。凄望眼、征鸿几字,暮投沙碛。试问乡关何处是,水云浩荡迷南北。但一抹、寒青有无中,遥山色。
天际路,江上客。肠欲断,头应白。空搔首兴叹,老岁长年离拆。须信道消忧除是酒,奈酒行有尽情无极。便挽取、长江入尊罍,浇胸臆。
拼音解读
cǎn jié qiū yīn ,xī fēng sòng 、fēi fēi yǔ shī 。qī wàng yǎn 、zhēng hóng jǐ zì ,mù tóu shā qì 。shì wèn xiāng guān hé chù shì ,shuǐ yún hào dàng mí nán běi 。dàn yī mò 、hán qīng yǒu wú zhōng ,yáo shān sè 。
tiān yá lù ,jiāng shàng kè 。cháng yù duàn ,tóu yīng bái 。kōng sāo shǒu xìng tàn ,mù nián lí chāi 。xū xìn dào xiāo yōu chú shì jiǔ ,nài jiǔ háng yǒu jìn qíng wú jí 。biàn wǎn qǔ 、zhǎng jiāng rù zūn léi ,jiāo xiōng yì 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: