快捷搜索:  as  test  www.ymwears.cn  xxx  as/  as and 1=2  as AND 6542=8425  as and 1=2-- -

走笔谢孟谏议寄新茶(日高丈五睡正浓)

走笔谢孟谏议寄新茶(日高丈五睡正浓)原文
【走笔谢孟谏议寄新茶】 日高丈五睡正浓,军将叩门惊周公。 口云谏议送手札,白绢斜封三道印。 开缄宛见谏议面,手阅月团三百片。 闻道新年入山里,蛰虫惊动东风起。 皇帝须尝阳羡茶,百草不敢先着花。 仁风暗结珠琲瓃,先春抽出黄金芽。 摘鲜焙芳旋封裹,至精兰交且不奢。 至尊之馀合王公,何事便到隐士家。 柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。 碧云引风吹赓续,白花浮光凝碗面。 一碗喉吻润,两碗破孤闷。 三碗搜枯肠,唯有翰墨五千卷。 四碗发轻汗,生平不平事,尽向毛孔散。 五碗肌骨清,六碗通仙灵。 七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。 蓬莱山,在何处? 玉川子,乘此清风欲归去。 山上群仙司下土,职位地方清高隔风雨。 安得知百万亿苍生命,堕在巅崖受费力! 便为谏议问苍生,到头还得歇息否?  
走笔谢孟谏议寄新茶(日高丈五睡正浓)拼音解读
【zǒu bǐ xiè mèng jiàn yì jì xīn chá 】 rì gāo zhàng wǔ shuì zhèng nóng ,jun1 jiāng dǎ mén jīng zhōu gōng 。 kǒu yún jiàn yì sòng shū xìn ,bái juàn xié fēng sān dào yìn 。 kāi jiān wǎn jiàn jiàn yì miàn ,shǒu yuè yuè tuán sān bǎi piàn 。 wén dào xīn nián rù shān lǐ ,zhé chóng jīng dòng chūn fēng qǐ 。 tiān zǐ xū cháng yáng xiàn chá ,bǎi cǎo bú gǎn xiān kāi huā 。 rén fēng àn jié zhū bèi léi ,xiān chūn chōu chū huáng jīn yá 。 zhāi xiān bèi fāng xuán fēng guǒ ,zhì jīng zhì hǎo qiě bú shē 。 zhì zūn zhī yú hé wáng gōng ,hé shì biàn dào shān rén jiā 。 chái mén fǎn guān wú sú kè ,shā mào lóng tóu zì jiān chī 。 bì yún yǐn fēng chuī bú duàn ,bái huā fú guāng níng wǎn miàn 。 yī wǎn hóu wěn rùn ,liǎng wǎn pò gū mèn 。 sān wǎn sōu kū cháng ,wéi yǒu wén zì wǔ qiān juàn 。 sì wǎn fā qīng hàn ,píng shēng bú píng shì ,jìn xiàng máo kǒng sàn 。 wǔ wǎn jī gǔ qīng ,liù wǎn tōng xiān líng 。 qī wǎn chī bú dé yě ,wéi jiào liǎng yè xí xí qīng fēng shēng 。 péng lái shān ,zài hé chù ? yù chuān zǐ ,chéng cǐ qīng fēng yù guī qù 。 shān shàng qún xiān sī xià tǔ ,dì wèi qīng gāo gé fēng yǔ 。 ān dé zhī bǎi wàn yì cāng shēng mìng ,duò zài diān yá shòu xīn kǔ ! biàn wéi jiàn yì wèn cāng shēng ,dào tóu hái dé sū xī fǒu ?  

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: